Applications for Leiwater / Aansoeke vir Leiwater

Applications

New owner - Information capture
You've taken ownership of a property with an existing leiwater allocation

New application - Application form
Your property is in the leiwater service area and you want an allocation

Existing member application for extra water - Application form
You have an allocation, but need more

Aansoekvorms

Nuwe Eienaars - Inligtingsvorm
U het eienaarskap aanvaar van 'n eiendom met 'n bestaande leiwaterbeurt

Nuwe Aansoek - Aansoekvorm
U is in die leiwater bedieningsarea en wil graag 'n beurt hê

Bestaande lede aansoek vir addisionele water - Aansoekvorm
U het reeds 'n beurt maar verlang meer water